Kirkens DNA

Af sognepræst Hanne Jul Jakobsen

DNA er populært sagt livets alfabet. Genetiske instruktioner, der benyttes i udviklingen og opretholdelsen af alle levende organismer. Kirken er også en levende organisme og en arbejdsgruppe nedsat af menighedsrådet har brugt det sidste år (2011-2012) på at identificere og formulere Møllevangskirkens DNA. Hvad ER vores kirke? Og hvad er det der skal udvikle, kendetegne og opretholde vores kirke i fremtiden? 

En kirke må altid afspejle det lokale område den er en del af. Vi har gennem Kirkefondet fået foretaget en sogneanalyse med statistisk materiale over indbyggerne her i Møllevangs sogn. Nogle tal har overrasket fx at ca. 25 % af sognet udskiftes hvert år, at andelen af enlige er så markant og også at andelen af unge mellem 20 og 30 år, er så forholdsvis stor i forhold til landsgennemsnittet. Vi har med udgangspunkt i tallene fra sogneanalyse foretaget en række interviews med forskellige grupper. Og bl.a. spurgt dem hvilke forventninger de har til deres kirke? Hvad er vigtigt? Og hvad er ikke vigtigt? Vi har spurgt mennesker der aldrig, eller næsten aldrig, bruger kirken. Og vi har spurgt mennesker der ofte bruger kirken. Vi har med andre ord brugt en stor del af vores tid på at lytte, og det har vi lært rigtig meget af.

Efter endt arbejde er dette Møllevangskirkens DNA:

En aktivistisk Folkekirke

Vi vil fremhæve menneskers værdighed

Troen skal komme til udtryk i handling

Vi skal skabe rum for menneskers engagement

Det er en udbredt vittighed at præsten kun arbejder om søndagen. Og en udbredt misforståelse at kirken kun er kirke om søndagen. Sådan er det ikke. Sådan er det slet ikke i Møllevangskirken. Mange har sin gang i kirken, flere gange om ugen, børn, som unge og ældre. Mange lægger et stort frivilligt engagement i kirken, som rækker langt ud over kirkerummet. Antallet af frivillige ved Møllevangskirken er støt stigende, og det er der primært to grunde til. For det første, kan man få lov til at udfolde sine ideer og sit engagement her. Der er en stor grad af tillid og opbakning til alle, der vil noget med kirken, og så bliver det meningsfyldt. For det andet, er der en rummelighed og imødekommenhed, der medfører, at mange af de relationer der skabes her i kirken, også bliver til venskaber. Det glæder vi os meget over, og vi ønsker og arbejder for, en fortsat udfoldelse i den retning. Vi vil gerne, at kirken skal gøre en forskel, for så mange mennesker som muligt

Et Gudstjenestefejrende Fællesskab

Gudstjenestens skal være menighedens

Gudstjenesten skal afspejle, at vi er et trosfællesskab, ikke et meningsfællesskab

Gudstjenesten skal formidle menneskets fællesskab med Gud

Vi er priviliegerede i Møllevangskirken med en stor og engageret menighed. Både til søndags gudstjenester og til de forskellige aftengudstjenester vi holder i kirken kommer både børn, unge og ældre. Vi har et gudstjenesteudvalg, som hele tiden arbejder på at udvikle gudstjenesten og engagere menigheden, så gudstjenesten ikke bliver præstens projekt, men et fælles anliggende, for de mennesker der mødes.  Vi ønsker at gudstjenesten giver rum, for både fællesskab, fordybelse, fred og ånd. Det er vigtigt. Det har stor betydning at gudstjenesten rummer den mangfoldighed, som er i vores sogn, og at den afspejler den hverdag menigheden lever i, og den omkringliggende verden, som vi ønsker at være i dialog med.

Et Lokalt Fællesskab

Vi skal skabe relationer på tværs af generationer, sociale grupper og etnicitet

Vi skal kunne rumme alle sognets indbyggere

Vi skal aktivt søge relevante samarbejdspartnere

Noget af det der kendetegner Møllevang og kirken er en stor grad af mangfoldighed. Det vil vi som kirke gerne være med til at styrke. Helt konkret vil vi være mere bevidste om at være en kirke, der ser det som en stor kvalitet at være mødested på tværs af både sociale grupper og generationer. Vi er i dag generelt meget målgruppeorienterede og er sammen med dem der ligner os, har samme interesser, samme alder, samme baggrund etc. Måske kan kirken være det mødested, hvor vi er sammen på tværs? Og på den måde være med til at bygge bro og skabe nye relationer lokalt. Det vil vi gerne og vi vil meget gerne invitere alle interesserede til at tænke med. Måske kan der på sigt opstå nye samarbejdsrelationer. Vi har som kirke nogle ressourcer, som vi meget gerne sætter i spil.