Du er her: 

Referat af menighedsrådsmøde d. 18. februar 2020

Læs referatet her

Dagsorden

Referat

1 Indledning (19.00)

A.   Sang eller andet tankevækkende (Richard)

B.   Opfølgning på protokol fra sidst

C.   Godkendelse af dagsorden

A.    Kirken den er et gammelt hus

B.   Ingen kommentarer

C.   Dagsordenen blev godkendt.

2. Fokuspunkt (19.15)

 1. Grøn kirke (V. Alex)
 
 
 1. Udvalget bliver genoplivet med Kim og Harry med Alex som tovholder. Forslag om at have en lille blok i kirkebladet med oplysninger om udvalgets aktiviteter. Vi skal arbejde for at opfylde flere af de 52 punkter fra Grøn Kirke. Forslag og debat om at fylde tårnets tomt med muld og lægge løg/blomsterfrø/rullegræs på for at hegnet kommer væk og det bliver kønnere at se på. Det blev bakket op, men der blev også udtrykt bekymring om ukrudt, pasning af ’haven’ m.m. Udvalget tænker videre.
 

3. Orientering fra (19.45)

A.   Nyt fra præsterne – Herunder studenterpræsterne.

B.   Nyt fra kirkekoordinatoren

 

 1. Orientering via mail
 2. Orientering om vellykket personaledag den 31. januar.
 

4. Punkter til debat og beslutning (20.00)

A.   Drøftelse af afsnit om Seniorpolitik til håndbog (v. Anne) (Bilag 4A)

B.   Folder i forbindelse med valg til Menighedsråd (v. Lise) (Bilag 4B)

C.   Valg til Menighedsråd, herunder godkendelse af program for folkemødet og orienteringsmøde (v. Michael) (Bilag 4C)

D.   Ansøgning om ekstrabevilling fra højskoleudvalget (v. Siegfred) (Bilag 4D 1 og 2)

E.   Ansøgning om deltagelse i, temadag om liturgi på Menighedsfakultetet (v. Hanne P) (Bilag 4E)

F.    Endelig godkendelse af årshjulet og kalender (v. Lise) (bilag 4F 1 og 2)

G.   Ansøgning om tilskud til inspirationsdage fra den eritreanske menighed (v. Michael) bilag 4G)

 
 1. Afsnittet blev fremlagt og drøftet. De ændringer, der blev foreslået, tages op i udvalget med Lises hjælp. Derefter drøftes afsnittet i personalegruppen og sendes til endelig beslutning i menighedsrådet.
 2. Folderen blev fremlagt, og rådet bakker op om folderen.
 3. Programmet blev drøftet, og der kom nogle forslag til ændringer: Sætningen ved asterisken (*) skal skrives under menighedsrådets punkt. Og så skal der stå, hvornår Folkemødet slutter.
 4. Ansøgningen blev drøftet, og det blev besluttet, at der gives 10.000 fra formål 3705 (foredragsholdere).
 5. Rådet afslog ansøgningen med forslag om at rådet sammen deltager i undervisning eller inviterer nogle ind til inspiration. Hanne deltager i temadagen for egen regning, da hun mener det er vigtigt.
 6. Det blev fremlagt og godkendt.
 7. Det blev drøftet og bevilget (under formål 3010)
 

5. Punkter til orientering, spørgsmål til referater (20.50)

 1. Orientering fra Bygningsudvalget (v. Alex)
 2. Orientering fra Personaleudvalget (v. Anne)
 3. Status på årsregnskab 2019 og budget 2021(v. Lise)
 4. Orientering om formøde med Provstiudvalget (v. Lise) (bilag 5D)
 
 
 1. Alex orienterede: nedrivningen af tårnet er overstået, og det er gået over al forventning.
 2. Intet nyt
 3. Lise fremlagde status og tilbød et møde til udvalgene om at snakke om budget 2021, og hvordan der planlægges aktiviteter og indkøb med rettidig omhu.
 4. Lise orienterede
 

6. Afslutning (21.10)

A.   Siden sidst, spørgsmål til postlisten (bilag 6A)

B.   Fokuspunkt på næste menighedsrådsmøde

C.   Evaluering af de seneste menighedsrådsmøder samt valg af mødeleder

D.   Evt.

E.   Underskrivelse af protokol

 
 1. Der opfordres til at deltage i distriktsforeningens generalforsamling den 27. februar samt forårsmøde i stiftsforeningen d. 2. marts.
 2. Lise forslår et punkt om, hvad vi vil bruge vores penge på. Det besluttes som næste fokuspunkt. Michael foreslår et punkt om valget – ikke nødvendigvis som fokuspunkt.
 3. Forslag om at orienteringspunktet snævres ind til at referatet læses på forhånd, og så kan der stilles spørgsmål. Anne Blum blev valgt som mødeleder det næste kvartal.

 

 

 

 

Afbud: Anni Albæk (sognepræst), Hanne Jul Jakobsen (sognepræst), Åse Merete Morsø (studenterpræst), Helle Munk-Petersen (kontaktperson)

Del dette: