Du er her: 

Referat af menighedsrådsmøde d. 21. januar 2020

Læs referatet her


Dagsorden

Referat

1 Indledning (19.00)

A.   Sang eller andet tankevækkende (Mette)

B.   Opfølgning på protokol fra sidst

C.   Godkendelse af dagsorden

 

 1.  
 2.  Ingen kommentarer
 3.  Det blev godkendt
 

2. Fokuspunkt (19.15)

 1. Årshjul ved Lise
 
 
 1. Vi arbejdede i grupper med inputs til menighedsrådets årshjul.
 

3. Orientering fra (19.45)

A.   Nyt fra præsterne – Herunder studenterpræsterne.

B.   Nyt fra kirkekoordinatoren

C.   Præsentation af ny familiemedarbejder, Helene

 
 1. Åse takker for at få lov til at komme tilbage som barselsvikar. Jens har orlov uden vikar. Samtalerne tager Kirstine og Åse sig af.

SMÅ-koret vil gerne lave koncert i kirken d. 24. marts.

Hanne orienterede om bl.a.: Tronheim-turen er desværre blevet aflyst pga. for få tilmeldte. Der arbejdes på at lave en ny tur i uge 28 til Slesvig i anledningen af fejringen af genforeningen.

Vi har haft et åbent møde om kk-festivalen, hvor der kom mange gode folk med mange gode bud. Et udvalg går videre med planlægningen.

Hanne arbejder desuden med en idé om at lave et folkeligt allehelgen-arrangement på de to store kommunale kirkegårde i Aarhus.

 1. Elise hilser fra Louise, som sender mange tak for opmærksomheden ved hendes fars bisættelse den 21. december. Elise har været på et godt kursus om at være sekretær for menighedsrådet. Arbejder nu frem mod personaledag den 31/1.
 

4. Punkter til debat og beslutning (20.00)

A.   Fremlæggelse af regnskab for menighedsplejen

B.   Stillingtagen til fortsættelse af ansættelse af familiemedarbejder når projektet udløber evt. finansieret via Menighedsplejen (Hanne)

C.   Beslutning om proceduren vedrørende kontorets åbningstider i julen (v. Anne & Elise)

D.   Lukket punkt: Evaluering og stillingtagen til mandag som lukkedag (Anne)

E.   Begyndende snak om valg til menighedsrådet 2020 (Michael og Valgudvalget)

F.    Upshiningsdag i kirken. Hvad gør vi? (v. Lise) Endelig godkendelse af budget 2020 (v. Lise) (bilag 4A)

G.    

 

 1. Status på økonomien er, at det ser godt ud i år på grund af godt salg i Genbrugsbutikken, hvor en del af overskuddet er givet til Menighedsplejen.
 2.  Muligheder for viderefinancieringen af stillingen for familiemedarbejderne undersøges. Punktet kommer på igen næste møde.
 
 1. Det besluttes at kirkekontoret holder lukket, når den 24. og 31. december, samt 5. juni falder på en hverdag.
 2. Det blev enstemmigt vedtaget at mandagen bevares som lukkedag på kontoret.
 3. Michael og valgudvalget orienterede. Alex kontakter stiftet om, hvordan kirkeministerens henvendelse, jf. mail d. 20/1 skal forstås.

Orienterende møde om valg d. 12. maj lægger vi sammen med menighedsmøde og folkemøde.

 1. Anne og Elise genopliver æstetikudvalget og laver lister over, hvor der skal gøres noget og indkalder til hjælp efter behov.
 2. Budgettet er godkendt  
 

5. Punkter til orientering (20.50)

 1. Orientering fra Bygningsudvalget (v. Alex) (bilag 5A)
 2. Orientering fra Personaleudvalget (v. Anne) (bilag 5b)
 
 
 1. Alex orienterede. Der har været lidt forskellige muligheder for løsningen på klokkeringningen i byggeperioden. Nu er der bestilt en gratis låneklokke fra Dansk kirkeklokketeknik A/S, som kan tilsluttes vores mekaniske klokkesystem og stå på våbenhuset.

Der bliver løbende orienteret om processen i kirkeblad, hjemmeside, banner, pressemeddelelse osv. v. et kommunikationsudvalg.

Håndværkerne skal have besked fra kontoret, hvis der er bisættelser.

Provstiudvalget har udtrykt glæde over orienteringen fra Møllevangskirkens menighedsråd om tårnprojektet, jf. mail d. 20/1.

Alex ønsker prokura til at underskrive specifikke sager i forbindelse med byggeprocessen. Han undersøger sagen hos stiftet.

 1. Personaleudvalget er i gang med at drøfte seniorpolitik og sygepolitik til personalehåndbogen. Det kommer på som punkt til næste møde.

 

6. Afslutning (21.10)

A.   Siden sidst, spørgsmål til postlisten (bilag 6A)

B.   Fokuspunkt på næste menighedsrådsmøde

C.   Evt.

D.   Underskrivelse af protokol

 
 1. Michael gør opmærksom på Distriktsforeningens generalforsamling den 27. februar kl. 19. Distriksforeningen er den lokale afdeling af landsforeningen for menighedsråd. Det er her, man afholder kurser eller vælger delegerede til landsmødet, og den er bindeleddet mellem landsforeningen og os. Vi har alle stemmeret på generalforsamlingen. Michael vil gerne stille op og opfordrer alle til at møde op den 27. februar.

Der er indkaldt til fyraftensmøde for Grøn kirke d. 30. januar kl. 17-21 i Kannikegade. Alex deltager i mødet. Elise og Alex får liv i udvalget.

 1. Grøn kirke v. Alex og Elise
 2. Alex: Der er lagt et dokument om indkøbspolitik for Vestre Provsti på DAP’en. Den er relevant at kigge på.

Hanne gør opmærksom på: Russisk arrangement i kirken på lørdag og jazzgudstjeneste på søndag.

 

 

 

 

Del dette: